எமது நிறுவனத்தின் ஒன்லைன் ஊடாக பணப்பரிமாற்றம் செய்பவர்களுக்கு அனுப்பு கூலி 5.-CHF மட்டுமே. இச்சலுகை குறிப்பிட்ட காலம் வரை.

BEST RATE
EXCHANGE OF EXCELLENCE

Transfer money online
Send money online to virtually anywhere in the world for less than you think

Log in or create a profile

You’ll need to log in or get registered to start your money transfer.

Verify your profile

Your profile will be verified online instantly.

Send money

With a verified profile, you will be able to send money to a bank account in India or abroad.

Enquiry